חוברות הדרכה והערכה

1. הנחיות למילוי טופס אישור מסגרת התמחות- למתמחים במכללות

הטופס לאישור מסגרת התמחות בבתי הספר ובגנים הוא טופס מקוון המתמחה ממלא אותו עם תחילת העסקתו ולאחר מינוי החונך דרך אתר המכללה בה מתבצעת סדנת ההתמחות. 

הטופס הממולא נשלח אוטומטית לאגף ואל רכז/ת הסטאז של המתמחה הדרכה למילוי הטופס באתר סטאז'קל.

2. חוברת החונכות הישנה

החוברת מבהירה את תפיסת התפקיד של החונכות והליווי, 

ויש בה מידע על אודות הנהלים הנדרשים בעבודת החונכות והליווי.

שימו לב! המסמך חשוב ביותר אך חלק מהנהלים בו לא מעודכנים

 חוברת חונכות החדשה תוצג בקרוב

3. מפת הממדים להערכת מורים ומורות - תשפ"ד

מורים ומורות נדרשים להערכה על פני רצף הקריירה: בשנת ההתמחות, בגמר נסיון ובכל קידום בדרגה.
תהליך ההערכה הינו תהליך הערכה מעצב, אך בהערכה לסיום התמחות ולגמר נסיון (הערכה לקביעות),
ניתנת גם המלצה מסכמת המשפיעה על אופן המשך העסקתם של המוערכים
ההערכה מתקיימת באמצעות מפת ממדים, בהלימה לדמות המורה המצופה במערכת החינוך.

4. מפת מדדים להערכת עובדות הוראה בגיל הרך, גננת בחינוך הרגיל והמיוחד: מנהלת גן, גננת שילוב וגננת עמיתה -תשפ"ד

גננות נדרשות להערכה על פני רצף הקריירה: בשנת ההתמחות, בגמר ניסיון ובכל קידום בדרגה. תהליךההערכה הינו

תהליך הערכה מעצב, אך בהערכה לסיום התמחות ולגמר ניסיון(הערכה לקביעות),

ניתנת גם המלצה מסכמת המשפיעה על אופן המשך העסקתן של הגננות.

5. מפת מימדים להערכת מורים ומורות במרכזי מחוננים ומצטיינים- תשפ"ד

מורים ומורות נדרשים להערכה על פני רצף הקריירה: בשנת ההתמחות, בגמר נסיון ובכל קידום בדרגה.
תהליך ההערכה הינו תהליך הערכה מעצב, אך בהערכה לסיום התמחות ולגמר נסיון (הערכה לקביעות),
ניתנת גם המלצה מסכמת המשפיעה על אופן המשך העסקתם של המוערכים.
ההערכה מתקיימת באמצעות מפת ממדים, בהלימה לדמות המורה המצופה במערכת החינוך.

6. מפת מימדים להערכת מורים ומורות למחול -תשפ"ד

מורים ומורות נדרשים להערכה על פני רצף הקריירה: בשנת ההתמחות, בגמר נסיון ובכל קידום בדרגה.
תהליך ההערכה הינו תהליך הערכה מעצב, אך בהערכה לסיום התמחות ולגמר נסיון (הערכה לקביעות),
ניתנת גם המלצה מסכמת המשפיעה על אופן המשך העסקתם של המוערכים
ההערכה מתקיימת באמצעות מפת ממדים, בהלימה לדמות המורה המצופה במערכת החינוך.

7. מפת מימדים להערכת מורים ומורות לחינוך גופני- תשפ"ד

מורים ומורות נדרשים להערכה על פני רצף הקריירה: בשנת ההתמחות, בגמר נסיון ובכל קידום בדרגה.
תהליך ההערכה הינו תהליך הערכה מעצב, אך בהערכה לסיום התמחות ולגמר נסיון (הערכה לקביעות),
ניתנת גם המלצה מסכמת המשפיעה על אופן המשך העסקתם של המוערכים
ההערכה מתקיימת באמצעות מפת ממדים, בהלימה לדמות המורה המצופה במערכת החינוך.

8. خريطة االبعاد لتقييم املعلمني واملعلامت

يتم التقييم عن طريق خريطة األبعاد مبا يتوافق مع صفات املعلم الناجح يف جهاز الرتبية والتعليم.
وضعت خرائط االبعاد وتعليامت التقييم بالرشاكة مع قسم تقييم الطواقم الرتبوية )מנהל עובדי
ההוראה( – وقسم التقييم والقياس القطري )ראמ"א( ومكتب العامل الرئييس )לשכת מדען ראשי( وقسم
املوارد البرشية )כוח אדם( وممثلني عن املدراء بالتشاور مع مهنيني )مفتشني/مرشدين(.
جميع عمليات التقييم وخرائط االبعاد تدار وتوثّق بربنامج محوسب ومتخصص يف تقييم الطاقم
التدريسية.

טפסים למילוי

6. טופס אישור מסגרת התמחות באוניברסיטה

הטופס לאישור מסגרת התמחות בבתי הספר ובגנים הוא טופס מקוון המתמחה ממלא אותו עם תחילת העסקתו ולאחר מינוי החונך. 

היחידות להתמחות בהוראה באוניברסיטאות יתנו למתמחים את הקישור המתאים לטופס

המתמחים במכללות ממלאים באמצעות אתר המכללה בה הם עושים את סדנת הסטאז'

הטופס הממולא נשלח אוטומטית לאגף ואל רכז/ת הסטאז של המתמחה.

7. קבלת קוד משתמש וסיסמא במשרד החינוך

לצפיה בסרטון הדרכה לחצו כאן.

8. פתיחת תיק במשרד החינוך

פתיחת התיק בצורה מקוונת הדרכה באתר סטאז'קל.

9. טופס הצטרפות להסתדרות המורים

טופס להורדה ולשליחה.
להדרכה באתר הסתדרות המורים לחצו כאן.

10. טופס הצטרפות לארגון המורים

הטופס הינו מקוון.

11. טופס אישור הצטרפות לקרן השתלמות

 • על קרן ההשתלמות אפשר לקרוא כאן להצטרפות לקרן ההשתלמות של הסתדרות המורים  לחצו כאן  לרישום מקוון
 • לקרן השתלמות של ארגון המורים  לרישום מקוון לחצו כאן
 • המועד האחרון להצטרפות הוא 30/12/22

12. טופס דו"ח מפגשי חונך מתמחה

מטרת הטופס: תיעוד המפגשים של המתמחה עם המורה החונך לאורך שנת ההתמחות.

מעקב אחר ההתפתחות המקצועית של המתמחה.

(עותק לחונך נשאר בביה"ס. ועותק למתמחה)

13. טופס דו"ח מלווה צפיה בשיעור של מתמחה

מטרת הטופס: תיעוד שיעורי הצפייה של המתמחה עם החונך בשנת ההתמחות.

מעקב אחר השינויים בעקבות משוב הצפייה.

(עותק לחונך נשאר בביה"ס. ועותק למתמחה)

14. טופס משוב הערכת אמצע השנה למורים מתמחים

מתבצע עד לתאריך ה-15 בינואר על ידי המורה החונך/ת בשיתוף עם מנהל/ת בית הספר. 

מטרתו לתת למתמחה משוב על העבר והדרכה לעתיד, לשמש בסיס לשיחה בין החונך/ת ובין המתמחה, אודות איכות עבודתו/ה בהוראה לקראת המשך תפקוד מוצלח במערכת. 

על המתמחה להעביר העתק של טופס המשוב למנחה סדנת ההתמחות

15 .טופס משוב הערכת אמצע השנה לגננות מנהלות גן- תשפ"ד

מתבצע עד לתאריך ה-15 בינואר על ידי הגננת החונכת  בשיתוף עם המפקחת 

מטרתו לתת למתמחה משוב על העבר והדרכה לעתיד, לשמש בסיס לשיחה בין החונך/ת ובין המתמחה, אודות איכות עבודתו/ה בהוראה לקראת המשך תפקוד מוצלח במערכת. 

על המתמחה להעביר העתק של טופס המשוב למנחה סדנת ההתמחות.

16. טופס משוב הערכת אמצע לגננות עמיתות וגננות שילוב - תשפ"ד

מתבצע עד לתאריך ה-15 בינואר על ידי הגננת החונכת  בשיתוף עם המפקחת 

מטרתו לתת למתמחה משוב על העבר והדרכה לעתיד, לשמש בסיס לשיחה בין החונך/ת ובין המתמחה, אודות איכות עבודתו/ה בהוראה לקראת המשך תפקוד מוצלח במערכת. 

על המתמחה להעביר העתק של טופס המשוב למנחה סדנת ההתמחות.

17. הערכה מסכמת מקוונת למתמחים בבתי ספר

הערכה המסכמת מתבצעת באופן מקוון על ידי ועדה המורכבת ממנהל בית הספר והמורה החונך. 

תוך מעורבות של רכז השכבה / רכז המקצוע / רכז הערכה או מורה עמית. המפקח המקצועי חייב להיות שותף להערכה במקצועות של"ח וחינוך גופני בלבד. 

מטרת ההערכה המסכמת היא לתת משוב מסכם על תפקודו של המתמחה בהוראה במהלך השנה.

לסרטון הדרכה לחצו כאן.

18. הערכה מסכמת מקוונת למתמחים בגני ילדים

הערכה המסכמת מתבצעת בסיום שנת ההתמחות באופן מקוון על ידי הגננת החונכת ועל ידי המפקחת. 

מטרת ההערכה המסכמת היא לתת משוב מסכם על תפקודה של הגננת במהלך השנה. טופס זה הוא תנאי לקבלת רישיון עיסוק בהוראה. 

מטרת ההערכה המסכמת היא לתת משוב מסכם על תפקודו של המתמחה בהוראה במהלך השנה.

לסרטוני הדרכה למפקחת לחצו כאן

לסרטון הדרכה לגננת החונכת לחץ כאן

לסרטון הדרכה למתמחה בגן הילדים לחץ כאן

19. טופס בקשה לרישיון הוראה

 

לפני הגשת הבקשה להענקת רישיון לעיסוק בהוראה בדקתי  כי אישורי השכלתי ואישור על עמידתי בשנת ההתמחות מעודכנים במערכות משרד החינוך,
(המידע הקיים באיזור האישי בפורטל עובדי הוראה.)

האישורים הם:

  • התואר האקדמי מהארץ או אישור שקילה של התואר מהלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל.
  • תעודת ההוראה מהארץ.
  •  אישור העמידה בחובות שנת ההתמחות (סטאז') בהצלחה.  (הערכה מסכמת) 
  •  אישור סיום סדנת התמחות (סטאז') בהצלחה.(מהמוסד בו השתתפתי בסדנת הסטאז')

 

 • מילאתי בקשה להענקת רישיון לעיסוק בהוראה לטופס לחצו כאן

 • שלחתי טופס הבקשה לכתובת המייל:

  [email protected]

  שימו לב :רישיון ההוראה יעודכן בפורטל עובדי הוראה וישלח בדואר ישראל לכתובת שמופיעה על גבי טופס הבקשה.
 •  

מסמכי השכלה

 • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
 • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
 • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות