תצפית שלישית ומשוב מחצית השנייה

תצפית שלישית ומשוב במחצית השניה

התיעוד נמסר לידי המתמחה והעתקו נמסר למפקחת.