תצפית שלישית ומשוב במחצית השניה

  • קיימתי שיחה מקדימה עם המתמחה, לקראת התצפית. בשיחה 
    התמקדנו בנקודות שהועלו במשוב אמצע השנה.
  • צפיתי בפעילויות המתמחה בגן ומילאתי דו"ח צפייה בשיעור
  • קימתי שיחת משוב עם המתמחה. (לא יאוחר משבוע מיום הצפייה)
  • תיעדתי בכתב את השיחה המקדימה, התצפית, המשוב ואת תגובת
    המוערכת בדו"ח צפייה בשיעור

התיעוד נמסר לידי המתמחה והעתקו נמסר למפקחת.

גלילה לראש העמוד