תצפית רביעית ומשוב מחצית שנייה

תצפית רביעית ומשוב במחצית השניה

התיעוד נמסר לידי המתמחה והעתקו נמסר למפקחת.