תצפית שניה ומשוב מחצית הראושנה

תצפית שניה ומשוב עם המתמחה מחצית שניה

•קיימתי שיחה מקדימה עם המתמחה לפני התצפית. 
• רעננתי את המתמחה במדדי ההערכה של הכלי להערכת גננות מתמחות, הכלי להערכת גננות מתמחות בחינוך המיוחד ובתיק תכניות לימודים המקוון של משרד החינוך.
• צפיתי בפעילויות המתמחה בגן ומילאתי דו"ח צפייה בשיעור.
• קימתי שיחת משוב עם המתמחה. (לא יאוחר משבוע מיום הצפייה)
• תיעדתי בכתב את השיחה המקדימה, התצפית, המשוב ואת תגובת
המוערכת בדו"ח צפייה בשיעור
• התיעוד נמסר לידי המתמחה והעתקו נמסר למפקחת.

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות