תצפית שניה ומשוב עם המתמחה מחצית שניה

•קיימתי שיחה מקדימה עם המתמחה לפני התצפית. 
• ידעתי את המתמחה במדדי ההערכה של הכלי להערכת גננות מתמחות
והכלי להערכת גננות מתמחות בחינוך המיוחד
• צפיתי בפעילויות המתמחה בגן ומילאתי דו"ח צפייה בשיעור.
• קימתי שיחת משוב עם המתמחה. (לא יאוחר משבוע מיום הצפייה)
• תיעדתי בכתב את השיחה המקדימה, התצפית, המשוב ואת תגובת
המוערכת בדו"ח צפייה בשיעור
• התיעוד נמסר לידי המתמחה והעתקו נמסר למפקחת.

גלילה לראש העמוד