תנאי הסף להעסקת גננת מתמחה

תנאי הסף להעסקת גננת מתמחה

  • הגן מוכר על ידי משרד החינוך ויש לו סמל מוסד.
  • היקף העסקת המתמחה הוא 1/3 משרה לפחות.
  • משך עבודת המתמחה לאורך שנת ההתמחות היא 6 חודשים לפחות.
  • מקצוע ההוראה תואם את הכשרתה של המתמחה.
  • באפשרותי למנות גננת חונכת מתאימה לליווי המתמחה .

שעות מילוי מקום על בסיס שעתי לא יחשבו כהתמחות.