תיאום צפיות מתמחה ומנהל ביה"ס

המתמחה ומנהל ביה"ס מתאמים בניהם.

 • מה כל אחד מצפה שיקרה במהלך שנת ההתמחות.
 • באיזה אופן ובאיזה זמן  ישמר הקשר בין המתמחה למנהל. (מפגש פנים אל פנים, שיחות טלפון, דוא"ל וכו')
 • מהי האחריות של המנהל  והמתמחה להצלחת ההתמחות של המתמחה בשנת ההתמחות.
 • כמו כן המנהל יסביר למתמחה מהי הוראה טובה על פי התרבות הבית ספרית.
 • המנהל יעדכן את המתמחה בנהלי ביה"ס אודות:
  • בעלי התפקידים השונים בביה"ס ודרכי ההתקשרות עימם.
  • ימי הערכות וישיבות המועצה הפדגוגית. אספות הורים, ואירועים מיוחדים המתוכננים בבית הספר.

מסמכי השכלה

 • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
 • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
 • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות