תיאום צפיות מתמחה ומנהל ביה"ס

המתמחה ומנהל ביה"ס מתאמים בניהם.

  • מה כל אחד מצפה שיקרה במהלך שנת ההתמחות.
  • באיזה אופן ובאיזה זמן  ישמר הקשר בין המתמחה למנהל. (מפגש פנים אל פנים, שיחות טלפון, דוא"ל וכו')
  • מהי האחריות של המנהל  והמתמחה להצלחת ההתמחות של המתמחה בשנת ההתמחות.
  • כמו כן המנהל יסביר למתמחה מהי הוראה טובה על פי התרבות הבית ספרית.
  • המנהל יעדכן את המתמחה בנהלי ביה"ס אודות:
    • בעלי התפקידים השונים בביה"ס ודרכי ההתקשרות עימם.
    • ימי הערכות וישיבות המועצה הפדגוגית. אספות הורים, ואירועים מיוחדים המתוכננים בבית הספר.