תאום צפיות

  • הסברתי למתמחה מהי הוראה טובה על פי התרבות הבית ספרית.
  • עדכנתי את המתמחה בנהלי ביה"ס אודות:
    • בעלי התפקידים השונים בביה"ס ודרכי ההתקשרות עימם.
    • ימי הערכות וישיבות המועצה הפדגוגית.
    • אספות הורים, ואירועים מיוחדים המתוכננים בבית הספר .