תאום צפיות

 • הסברתי למתמחה מהי הוראה טובה על פי התרבות הבית ספרית.
 • עדכנתי את המתמחה בנהלי ביה"ס אודות:
  • בעלי התפקידים השונים בביה"ס ודרכי ההתקשרות עימם.
  • ימי הערכות וישיבות המועצה הפדגוגית.
  • אספות הורים, ואירועים מיוחדים המתוכננים בבית הספר .

מסמכי השכלה

 • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
 • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
 • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות