צפיות ומשובים בשיעורים

צפיות ומשובים בשיעורים

צפיית המורה המלווה במורה החדש

 • צפייה בשיעורי עובד ההוראה החדש, תתבצע על פי בקשתו ובתיאום מראש.
 • הצפייה בשיעורים מיועדת לסייע לעובד ההוראה החדש מבחינה פדגוגית-דידקטית, חינוכית ואישית.
 • במהלך הצפייה רושם המלווה הערות ואבחנות שישמשו בסיס למשוב שבעקבות הצפייה.

צפיית עובד ההוראה החדש במורה המלווה

 • מומלץ כי המלווה יזמין את עובד ההוראה החדש לצפות בשיעורים שהוא מעביר.
 • המורה המלווה ידגים פעולת ההוראה ולמידה ממנה.
 • יחשוף את שיקול הדעת ואת תהליכי קבלת ההחלטות וההוראה שהנחה אותו בעת הכנת השיעור

שיחות משוב

 • בשיחות המשוב יתקיים שיח פתוח ושאילת שאלות הדדית לשיפור המיומנויות בהוראה.
 • שיחות בעקבות אירועים חינוכיים ודידקטיים שהתרחשו בעת ההוראה.
 • שיח על מטרות ההוראה וביצועם המושכל.
 • במידת הצורך יהיה המורה המלווה שותף בתהליכי ההערכה לקראת קביעות.

מסמכי השכלה

 • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
 • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
 • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות