מוסדות מוכרים

החל משנת הלימודים תשע"ט תוכר התמחות בהוראה (שנת סטאז') רק למתמחים אשר יהיו מועסקים באופן הבא:

 • מועסקים ע"י משרד החינוך במוסדות חינוך רשמיים או מועסקים ע"י בעלויות שקבלו רישיון להפעלת מוסד חינוך ממשרד החינוך,
 • וקיבלו הכרה משר החינוך כמוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים. (מוסדות רשמיים או מוכרים שאינם רשמיים כהגדרתם בחוק לימוד חובה, התש"ט – 1949).
  מתמחים אלה מדווחים במערכות משרד החינוך.

לא תוכר כל התמחות במסגרות אחרות מכל סוג שהוא. למסגרות המאושרות לתשע"ט לחץ כאן

המשמעות היא כי ההתמחות תוכר כאשר:

 1. ההעסקה היא על ידי משרד החינוך בחינוך הקדם יסודי, בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים, לרבות חוות חקלאיות, מתי"איות, מרכזים ימיים, מפתנ"ים, ומרכזי שמע.
  והמתמחה משובץ ומדווח במערכות משרד החינוך, כחלק ממצבת המורים, וכן בבתי ספר על יסודיים, אשר בבעלות של רשתות, כגון: אורט, עמל, דרכא וכדומה, הנמצאים בפיקוח משרד החינוך.
 2. ההעסקה היא בבית ספר מוכר שאינו רשמי (יסודי, חט"ב וחט"ע), כאשר המתמחים מדווחים במערכת עוש"ר כחלק ממצבת המורים בבית הספר.
  כמו כן, לשנת הלימודים תשע"ט בלבד, הגופים שענו לקול הקורא שפורסם לקראת תשע"ט, ועמדו בכללים אליהם התחייבו – קיבלו את אישור המשרד להמשיך ולפעול גם בתשע"ט (בלבד) כמסגרת מאושרת להתמחות.

מסמכי השכלה

 • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
 • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
 • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות