מוסדות המוכרים- לשנת ההתמחות בהוראה

מוסדות המוכרים להתמחות בהוראה (שנת סטאז')

התמחות בהוראה תוכר רק למתמחים:
  • המועסקים ע"י משרד החינוך במוסדות חינוך רשמיים.
  •  מועסקים ע"י בעלויות שקבלו רישיון להפעלת מוסד חינוך ממשרד החינוך, וקיבלו הכרה משר החינוך כמוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים. (מוסדות רשמיים או מוכרים שאינם רשמיים כהגדרתם בחוק לימוד חובה, התש"ט – 1949).

מתמחים אלה מדווחים במערכות משרד החינוך.

המשמעות היא כי ההתמחות תוכר כאשר:
  1. ההעסקה היא על ידי משרד החינוך בחינוך הקדם יסודי, בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים, לרבות חוות חקלאיות, מתי"איות, מרכזים ימיים, מפתנ"ים, ומרכזי שמע. והמתמחה משובץ ומדווח במערכות משרד החינוך, כחלק ממצבת המורים.
  1. ההעסקה היא על ידי בתי ספר על יסודיים, אשר בבעלות של רשתות, כגון: אורט, עמל, דרכא וכדומה, הנמצאים בפיקוח משרד החינוך.
  1. ההעסקה היא בבית ספר מוכר שאינו רשמי (יסודי, חט"ב וחט"ע), כאשר המתמחים מדווחים במערכת עוש"ר כחלק ממצבת המורים בבית הספר
  1. העסקה בבתי ספר שבפיקוח משרד העבודה.
  2. העסקה במסגרת היל"ה, כאשר יש לפחות 10 תלמידים בקבוצה.

למוסדות המוכרים לתשפ"ד לחצו כאן

הבהרה חשובה !

העסקה בשליש משרה – העסקה ישירה בפחות משליש משרה איננה מצטרפת לכדי שליש עם העסקה במסגרת "מסגרות תוספתיות" שכן אין להעסיק עובד הוראה בפחות משליש משרה.

לא תוכר כל התמחות במסגרות אחרות מכל סוג שהוא !!!

 

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות