הכרה בוותק

יש להמציא את האישורים הבאים בעת פתיחת תיק עובד הוראה:

 • אישורי השכלה (תארים וגיליונות ציונים).
 • אישורי העסקה ממקומות העבודה הכוללים לוגו החברה, תאריך הפקה, חתימה וחותמת מורשה חתימה ותפקידו.
 • באישורי העסקה יצוין שם העובד, ת"ז, תאריך העסקה מלא הכולל תחילת העסקה וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור מפורט של התפקיד.
 • במקרה שמקום העבודה נסגר יש להגיש תצהיר החתום על ידי עורך דין המנמק את סיבת כתיבת התצהיר (מקום העבודה לא קיים וכו') התצהיר יכלול 
 • שם העובד, ת"ז, תאריך העסקה מלא הכולל תחילת העסקה וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור מפורט של התפקיד.
 • דו"ח מעסיקים קודמים מהמוסד לביטוח לאומי לחצו כאן

375 שעות עבודה בפועל בשנת לימודים אחת בבתי ספר יסודיים ובחינוך מבוגרים

או 300 שעות עבודה בבתי ספר על יסודיים, סמינרים ומכללות.

הערה: יובאו בחשבון מקסימום 100 שעות עבודה בחודש.

חישוב ותק במשרד החינוך מתבצע עבור עובדי הוראה המועסקים בפועל.

הכלל המרכזי המנחה את ההכרה בוותק במקצוע ההתמחות הוא הזיקה בין התואר האקדמי, מקצוע ההוראה והעבודה שנעשתה בתחום המקצוע לפני העבודה בהוראה.

עובד הוראה בעל תואר אקדמי שמלמד בבית ספר את מקצוע התמחותו ומבקש ותק על עבודתו במקצוע התמחותו, זכאי לוותק בהוראה:

 • על תקופת עבודה במקצוע התמחות שהתבצעה לאחר קבלת התואר, יהיה זכאי לוותק מלא.
 • על תקופת עבודה במקצוע שהתבצעה לפני קבלת התואר, יהיה זכאי למחצית הוותק.
 • היקף המשרה בעבודה במקצוע המזכה בוותק הוא 1/2 משרה לפחות.
 • עבודה במשך 6 חודשים מלאים לפחות במשך שנת לימודים אחת.

עבודת הדרכה בתנועת נוער המוכרת ומפוקחת ע"י משרד החינוך או משרד ממשלתי אחר תזכה בותק בתנאים הבאים:

 • עבודה בהיקף של מחצית המשרה לפחות ובמשך שישה חודשים לפחות, בשנת לימודים אחת.
 • בעלי הסמכה (תעודת הוראה) זכאים לוותק מלא.
 • בהיעדר הסמכה – זכאים למחצית הוותק.

ותק בהוראה יוכר עבור קצין שפרש בדרגת רב סרן לפחות מצה"ל או רב פקד לפחות ממשטרת ישראל ובתנאי שעמד בתנאים הבאים:​

עבור המשרתים בחובה/קבע שפרשו ואינם בדרגת רב סרן או רב פקד יוכר הוותק בהוראה, ובתנאי ששימשו בתפקידי הוראה וימציאו אישור על כך מראש אכ"א בטלפון 03-6756374.

סייעת בגן בחינוך הרגיל אינה זכאית לוותק.

סייעת פדגוגית בחינוך המיוחד זכאית לוותק בתנאים הבאים:

 • אם היא סייעת בעלת הסמכה (תעודת הוראה) היא זכאית לוותק מלא
 • אם היא סייעת בלתי מוסמכת, היא זכאית למחצית הוותק.

האם עבודה בהוראה בחו"ל מזכה בוותק בהוראה?

עבודה בהוראה בחו"ל מזכה בוותק בהוראה בתנאים הבאים:

עבודה בהיקף של 1/3 משרה לפחות, במשך שישה חודשים תזכה בוותק מלא.

בעלי הסמכה (תעודת הוראה) זכאים לוותק מלא. בהיעדר הסמכה – זכאים למחצית הוותק.​

מסמכי השכלה

 • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
 • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
 • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות