ביצוע הערכה מסכמת עד סוף יוני

ביצוע הערכה מסכמת

יש לבצע עד סוף יוני

 

ההערכה המסכמת נערכת באופן מקוון במערכת מערכת הערכת גננות מתמחות

המפקחת והחונכת נכנסות למערכת ההערכה המסכמת  (כל אחת בנפרד) באמצעות הקוד והסיסמה האישית  ומעריכות את המתמחה

המתמחה נכנסת בנפרד למערכת עם הקוד והסיסמא האישית וממלאת הערכה עצמית.

שלבי ההערכה במערכת המקוונת

.1אני המפקחת מגדירה במערכת קשרי מעריך ומוערך – ללא הגדרה זו אין אפשרות לחונכת ולמתמחה לבצע הערכה.

.2תיעוד תצפיות וראיות- יש להכין את קבצי הצפייה כדי לצרפם להערכה.

.3מדדים- מעריכים את המתמחה באמצעות היגדים.

.4נורמות ונהלים- מעריכים את רמות הביצוע של המתמחה.

.5הערכה מסכמת-המפקחת  ממלאת הערכה סופית  רק לאחר שהחונכת והמתמחה מלאו את הערכתן.