ביצוע הערכה מסכמת עד סוף יוני

ביצוע הערכה מסכמת

יש לבצע עד סוף יוני!

ההערכה המסכמת נערכת באופן מקוון במערכת הערכת עובדי הוראה ומתמחים

המפקחת, הגננת החונכת  והמתמחה כל אחת  נכנסת באמצעות הקוד והסיסמה האישית. המפקחת והגננת החונכת (כל אחת בנפרד) מעריכה את המתמחה . המתמחה ממלאת בנפרד הערכה עצמית.

שבעת השלבים בהערכה המסכמת

חובה לקרא כל מילה

א. מפקחת גני הילדים נכנסת למערכת המתוקשבת להערכת עו"ה.

ב. מפקחת גני הילדים מוודאת כי המתמחה, רשומה ברשימת הגננות המחויבות להערכה, וכי סיבת ההערכה הינה סיום התמחות.
אם המתמחה אינה מופיעה ברשימה, יש לוודא במערכות דיווח עו"ה(משכית / עוש"ר) כי המתמחה משובצת על פי הנדרש ומופיע כחייב בהתמחות שמשתתף בסדנת התמחות ומשובץ לו חונך.
החונך יעודכן אוטומטית במערכת, בהלימה לשיבוצו כחונך במערכות המשרד
במידה ולא משובץ חונך, יש לשבץ אותו, ללא הערכת חונך- לא ניתן יהיה לסיים את תהליך הערכה

ג. החונכים צופים בשני שיעורים בכל מחצית בעבודת המתמחה. יקיים שיחת טרום תצפית ושיחה בעקבות תצפית. החונך יקליד במערכת 2 סיכומי צפיות בשיעורים.
בסיום התהליך החונך יתייחס לכלל מרכיבי ההערכה ויציין את רמת תפקוד המתמחה בכל מימד ומימד את הערכתו
במערכת, בהתייחס לכל רכיבי ההערכה.

ד. המתמחים כותבים הערכה עצמית

ה. המפקחת צופה בשיעור אחד במליאה, כאשר עליה לקיים שיחת טרום תצפית ושיחה בעקבות צפייה. לאחריהן, יתעד
במערכת את הצפייה. בסיום התהליך המנהל יתייחס לכלל מרכיבי ההערכה ויציין את רמת תפקוד המתמחה בכל
מימד ומימד את הערכתו במערכת, בהתייחס לכל רכיבי ההערכה. כמו כן, מומלץ לצרף את הערכת האמצע הידנית
שבוצעה כקובץ.
מפקחת גני הילדים  בוחרת המלצה מתוך ארבע אפשרויות:

1 .סיים את שנת התמחות בהצטיינות, 2 .סיים את שנת ההתמחות בהצלחה, 3 .חזרה על שנת ההתמחות על כל
מרכיביה

ו. המתמחים יוכלו  להיכנס למערכת ולצפות בדו"ח ההערכה, חשוב כי המתמחים ידפיסו את המכתב המודיע על סיום
תהליך ההערכה וידפיסו  מהפורטל את טופס בקשת הרישיון לעיסוק בהוראה, על מנת להמשיך בהליכים לקבלת
הרישיון.

ז. המתמחים ישלחו לאגף בכיר לכוח אדם בהוראה את טופס הבקשה לקבלת רישיון, והרישיון יגיע לכתובתם הפרטית
המעודכנת במשרד החינוך.
מתמחים הנדרשים לשנת התמחות נוספת – נחסמים משיבוץ, עד שיודיעו לאגף התמחות וכניסה להוראה על מקום
ההתמחות החדש, כולל פרטי חונכ/ת חדש/ה ואישור רישום לסדנת התמחות.

 

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות