ביצוע הערכה מסכמת עד סוף יוני

ביצוע הערכה מסכמת

יש לבצע עד סוף יוני

ההערכה המסכמת נערכת באופן מקוון במערכת הערכת עובדי הוראה ומתמחים

המנהל, החונך והמתמחה כל אחד  נכנס באמצעות הקוד והסיסמה האישית. המנהל והחונך (כל אחד בנפרד) מעריך את המתמחה . המתמחה ממלא בנפרד הערכה עצמית.

 

שבעת השלבים בהערכה המסכמת

חובה לקרא כל מילה

א. מנהל בית הספר נכנס למערכת המתוקשבת להערכת עו"ה.

ב. המנהל מוודא כי המתמחה, רשום ברשימת המורים המחויבים להערכה, וכי סיבת ההערכה הינה סיום התמחות.
אם המתמחה אינו מופיע ברשימה, יש לוודא במערכות דיווח עו"ה(משכית / עוש"ר) כי המתמחה משובץ על פי הנדרש ומופיע כחייב בהתמחות שמשתתף בסדנת התמחות ומשובץ לו חונך.
החונך יעודכן אוטומטית במערכת, בהלימה לשיבוצו כחונך במערכות המשרד
במידה ולא משובץ חונך, יש לשבץ אותו, ללא הערכת חונך- לא ניתן יהיה לסיים את תהליך הערכה

ג. החונך צופה בשני שיעורים בכל מחצית בעבודת המתמחה. יקיים שיחת טרום תצפית ושיחה בעקבות תצפית. החונך יקליד במערכת 2 סיכומי צפיות בשיעורים.
בסיום התהליך החונך יתייחס לכלל מרכיבי ההערכה ויציין את רמת תפקוד המתמחה בכל מימד ומימד את הערכתו
במערכת, בהתייחס לכל רכיבי ההערכה.

ד. המתמחה כותב הערכה עצמית

ה. המנהל צופה בשיעור אחד במליאה , כאשר עליו לקיים שיחת טרום תצפית ושיחה בעקבות צפייה. לאחריהן, יתעד
במערכת את הצפייה. בסיום התהליך המנהל יתייחס לכלל מרכיבי ההערכה ויציין את רמת תפקוד המתמחה בכל
מימד ומימד את הערכתו במערכת, בהתייחס לכל רכיבי ההערכה. כמו כן, מומלץ לצרף את הערכת האמצע הידנית
שבוצעה כקובץ.
המנהל בוחר המלצה מתוך ארבע אפשרויות:

1 .סיים את שנת התמחות בהצטיינות, 2 .סיים את שנת ההתמחות בהצלחה, 3 .חזרה על שנת ההתמחות על כל מרכיביה 

ו. המתמחה יוכל להיכנס למערכת ולצפות בדו"ח הערכתו, חשוב כי המתמחה ידפיס את המכתב המודיע על סיום
תהליך ההערכה וידפיס מהפורטל את טופס בקשת הרישיון לעיסוק בהוראה, על מנת להמשיך בהליכים לקבלת
הרישיון.

ז. המתמחה ישלח לאגף בכיר לכוח אדם בהוראה את טופס הבקשה לקבלת רישיון, והרישיון יגיע לכתובתו הפרטית
המעודכנת במשרד החינוך.
מתמחה הנדרש לשנת התמחות נוספת – נחסם משיבוץ, עד שיודיע לאגף התמחות וכניסה להוראה על מקום ההתמחות
החדש, כולל פרטי חונך חדש ואישור רישום לסדנת התמחות.

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות